กองสวัสดิการสังคม

กองสวสดการ

กองคลัง

กองคลง2

สมาชิกสภา

สภา2

กองการศึกษา

กองการศกษา2

ปลัด

ปลด